Kun. Juozapas Poderis, MIC


(iš nekrologo)

Kun. J. Poderis gimė 1924 m. sausio 1 d. Kloniškio kaime, Zapyškio parapijoje. Jo tėvas turėjo 6 ha žemės. Šeima gyveno neturtingai. Vaikai tarnavo pas ūkininkus. Zapyškyje baigė pradinę mokyklą, toliau mokėsi gimnazijoje. Lietuvą okupavus sovietinei armijai, buvo paimtas į kariuomenę. Nenorėdamas tarnauti okupantams, iš kariuomenės pabėgo ir prisijungė prie partizanų. Stengėsi nesivelti į kovas ir savo vadovybės prašė, kad neskirtų jo vykdyti mirties nuosprendžių. Jo prašymas buvo patenkintas. 1948 m. buvo suimtas, Maskvos teismo nuteistas 25 metams koncentracijos lagerių. Savo bausmę atliko Kazachstane. Dalyvavo Kingyro kalinių sukilime. 1956 m. buvo iš lagerio paleistas. Baigė gimnazijos kursą, dirbo iš pradžių įvairiose autoremonto dirbtuvėse. Tapo net gamybos meistru. Visą laiką buvo įvairiai persekiojamas, nes nesutiko būti saugumo bendradarbis, būti užverbuotas.

Grįžęs iš lagerio, siekė įgyvendinti savo svajonę tapti kunigu. Jį priimti į kunigų seminariją jokiu būdu būtų nedavusi leidimo sovietinė valdžia. Kun. Juozas Poderis pradėjo studijuoti teologiją slaptai: mokėsi globojamas Ukrainiečių Rytų apeigų vienuolių redemptoristų ir vyskupų. Šventimus gavo 1961 m. Ukrainoje iš Rytų apeigų vyskupo. Nuo tada jis pradėjo slapta darbuotis įvairiose Lietuvos bažnyčiose, talkindamas oficialiai dirbantiems kunigams, sakramentais aprūpindavo ligonius.

Artimai bendraudamas su kunigais marijonais, kun. Juozapas pats pasiryžo tapti vienuoliu marijonu. 1986 m. jis įstojo į Marijonų vienuoliją. 1989 m. padarė toje vienuolijoje amžinuosius vienuolio įžadus. Sąlygoms pasikeitus, Bažnyčiai gavus daugiau laisvės, kun. J. Poderis buvo paskirtas darbuotis Kauno Karmelitų bažnyčioje. Atsiradus galimybei atgauti Kauno Marijonų vienuolyno namus, jis daug prisidėjo prie jų atgavimo ir buvo paskirtas namų vyresniuoju. Gavęs šias pareigas, susidūrė su daugybe sunkumų. Dėl visokių išgyvenimų jo sveikata vis silpnėjo. Mirė 1994 m. liepos 29 d.,  Kauno Klinikose. Palaidotas Kaune, šventoriuje,  prie Šv. Gertrūdos bažnyčios.

Marijonų vienuolyno provincijolas, kun. Pranas Račiūnas MIC
XXI amžius, 1994 m. rugpjūčio 5d. Nr. 58, P. 5