Maldos pagalba


 

Tikinčiųjų meilės bendruomenė bažnyčioje

Krikščionija – tai Dievo Sūnaus įsteigta mei­lės bendruomenė, kurioje tikintieji ne vien pa­tiria Dievo ir jo Bažnyčios meilę, bet ir patys su ta meile aktyviai bendradarbiauja. Prie šv. Gertrūdos bažnyčios Marijonų vienuolijos dvasia darbuojasi ir meldžiasi marijonų talki­nin­kai ir maldos pagalbininkai. juos vienija palaimintojo Jurgio Matulaičio idėja įtraukti kuo daugiau pasauliečių į aktyvų bendra­darbiavimą Bažnyčioje ir dieviškojo Gailestin­gumo idėja.

Marijonų vienuolija, šv. Faus­tinai apreikštąjį pamaldumą į dieviškąjį Gailestingumą, pradėjo skleisti JAV. Marijonų talkininkų dėka jis plinta visame pasaulyje. Vienuolija bendra­dar­biauja su Eucharistinio apaštalavimo draugija, vienijančia apie 1 200 000 narių keliuose kon­tinentuose, su Dieviškojo Gailestingumo Moti­nos bendrija, taip pat turinčia dešimtis tūkstan­čių maldos ratelių, kurie meldžiasi į dieviškąjį Gailestingumą šv. Faustinos dvasia. Šio pamaldumo skleidėjais tapo ir Lietuvos marijonai su savo talkininkais.

 


 

Maldos pagalbos tarnyba ir žvakių šventovė

Lietuvos marijonų vienuoliai buria talki­nin­kus į Maldos pagalbos tarnybą. Tokia tarnyba buvo įsteigta Kaune prie šv. Ger­trūdos bažnyčios. Čia telkiami tikintieji, kad gailestinga Kristaus dvasia, susibūrę prie malo­nėmis išgarsėjusio kryžiaus, melstųsi vieni už kitus. Jų maldą, tikėjimą ir meilę simbo­lizuoja negęstančios liepsnelės Žvakių šven­tovėje. Aukotojo įžiebta žvakė dega septynias dienas, per kurias jo intencija meldžiasi kitas maldos talkininkas. Šimtai kasdien degančių žvakių liudija Kristaus bažnyčios narių soli­darumą ir meilę, kurią suvienija ir pašventina kiekvieno penktadienio šv. Mišios, aukojamos tos savaitės intencijomis. Kiekvienas žmogus, kuriam rei­kalinga maldos parama sunkumų ar džiaugs­mo akimirkomis, gali kreiptis į Maldos pagalbos tarnybą ir paaukoti žvakei arba tiesiog pa­prašyti maldos savo intencija. Net jei pats būtų nekrikščionis ar netikintis, maldos talkininkai užtars jį dieviškojo Gailestingumo akivaizdoje.

Prašyti maldos ir uždegti žvakę šventovėje ir koplyčioje žmones skatina įvairios priežastys. Daugiausia prašoma Dievo palaimos ir sveikatos, taip pat – taikos ir santarvės šeimoje, apsaugoti žmogų nuo girtuoklystės, padėti surasti tinkamą darbą, prašoma maldos už mirusius ir kitomis intencijomis. Žmogus paprašo už jo intenciją pasimelsti, bet nežino, kas už jį pasimels. Jis taip pat pakviečiamas pasimelsti už kitą žmogų, jo šeimą, artimuosius, kurių jis nepažįsta, nežino, kas jie, iš kur. Tai stiprina bažnytinę bendruomenę. Votyvinę arba maldavimo žvakę (savo žvakės atsinešti nereikia) žmogus melsdamasis uždega drauge su Maldos pagalbos darbuotoja. Svarbiausia – susikaupimas, rimtis, viltis ir padėka Aukščiausiajam už nugyventas dienas. Melstis už kitą, nepažįstamą žmogų ar jo artimuosius, reikia septynias dienas be pertraukos, kol šventovėje ta intencija dega žvakė.

Jei pritrūksta žmonių, galinčių pasimelsti viena ar kita intencija, jos operatyviai perduodamas marijonų talkininkams ir maldos bendrijoms į Floridą, Aliaską (JAV), Belgiją, Angliją. Ten taip pat pasimeldžiama už mūsiškius, jų sielas. Nes Dievo žodžiui, maldai ir meilei ribų bei nuotolių nėra.

Kiekvienas žmogus gali tapti Maldos pagal­bos tarnybos bendradarbiu, jeigu sutiks pasi­melsti kito intencija. Tuomet kažkuri ar net kelios žvakelės, degančios Šventovėje, Dievui rodys šio tikinčiojo maldą ir meilę. Norintiems pasimelsti už kitus, intenciją galima gauti apsilankius Maldos pagalbos tarnyboje ar mums paskambinus, užėjus pas bažnyčios budėtoją, arba elektroniniu paštu.

 


 

Auką už žvakelę galite pervesti į šią sąskaitą:

VšĮ Marijonų talkininkų centras
Į. k. 135609738
Atsiskaitomoji sąskaita: LT78 7044 0600 0338 8456
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Mokėjimo paskirtis: auka.

Žvakę galite užsisakyti Maldos pagalbos tarnyboje
(šiuo adresu galite siųsti ir pašto perlaidas):

VšĮ Marijonų talkininkų centras
Laisvės al. 101a, LT-44291 Kaunas