Marijonų talkininkų veikla


 

Marijonų talkininkai – bendradarbiai Bažnyčios atsinaujinime pagal pal. Jurgio Matulaičio dvasią

Marijonų vienuolijos atnaujintojas palaimintasis Jurgis Matulaitis priklauso tų šventųjų būriui, kurie, būdami savo laikų vaikai, tuos laikus pranoksta ir įžvelgia artėjančius Dievo karalystės žemėje poreikius bei jos laukiančius iššūkius. Didžiulė Kristaus ir Bažnyčios meilė leido Palaimintajam įžvelgti savo laikų ir šiandienos poreikį įtraukti sąmoningiausius pasauliečius į bendrą veiklą Bažnyčios labui. Pasauliečius jis matė ne tik kaip padėjėjus, bet ir tikruosius Bažnyčios statytojus. Jo gyvenamu laiku tai buvo nauja, drąsi, pranašiška idėja, kuri aiškiai ir nedviprasmiškai buvo suformuluota ir paskelbta Vatikano II Susirinkime ir dabar yra vystoma Bažnyčioje. Apie tikinčių pasauliečių įkūnijimą Kristuje ir su tuo susijusią pareigą aktyviai darbuotis Bažnyčioje kalba 1983 m. Kanonų teisės kodeksas, kurio II knyga, reglamentuojanti šią veiklą ir vadinasi „Tikintieji“. Čia nurodoma, kad pasauliečių pareiga darbuotis Bažnyčioje, pasireiškia įsipareigojimu ją plėsti ir pašventinti.

Dabartiniai marijonų vienuolijos įstatymai nurodo nariams susipažinti ir palaikyti draugystės ryšius su žmonėmis, galinčiais gerais darbais padėti Bažnyčiai ir vienuolijai. Tam, kad Vienuolijai atsidavusius žmones dar labiau patrauktų prie savęs, marijonai kuria bendradarbių (talkininkų) draugijas, jų paslaugomis naudojasi apaštalavimo darbuose ir dalinasi su jais savo dvasios turtais. Įvairiuose kraštuose marijonų talkininkų sąjūdžiai kuriasi savitomis formomis. Pavyzdžiui, JAV šv. Stanislovo provincijos Association of Marian Helpers (Marijonų pagalbininkų asociacija) turi daugiau nei pusę milijono bendradarbių ir centrą su didele spaustuve ir beveik šimtu administracijos darbuotojų. Lietuvoje marijonai pradėjo telkti talkininkus saviems apaštalavimo darbams: švietimui, auklėjimui, spaudai ir kitoms informavimo priemonėms, pagalbai dieceziniams kunigams ir tiesioginei parapijų sielovadai.

Marijonų talkininkų veiklos Lietuvoje, prasidėjusios 1999 m., centru tapo Kauno šv. Gertrūdos bažnyčia. Kauno arkivyskupui metropolitui S. Tamkevičiui SJ palaiminus, čia yra įsteigtas Marijonų talkininkų centas (Laisvės al. 101 A). 2001 m. marijonų talkininkams priklausė apie 130 aktyvių pagalbininkų visose Lietuvos vyskupijose. Marijonų talkininkai – tai katalikai pasauliečiai bendradarbiaujantys su marijonų vienuolija Kristaus siuntime apaštalauti. Jie darbuojasi pagal marijonų vienuolijos dvasią drauge su marijonais, kunigais bei broliais.

Marijonų talkininkai visame pasaulyje žadina bei platina Vilniuje gyvenusios sesers Faustinos Kovalskos paskelbtą ir Bažnyčios patvirtintą pamaldumą Dievo gailestingumui. Ši marijonų talkininkų veikla pasitarnavo, kad žinia apie vienuolės Faustinos šventą gyvenimą ir pasiuntinybę sparčiai pasklido Bažnyčioje, ir tai suteikė galimybę Apaštalų Sostui Jubiliejiniais 2000-aisiais metais palaimintąją Faustiną paskelbti šventąja. Lietuvoje marijonų talkininkai skleidžia pamaldumą į Dievo gailestingumą kreipdamiesi į Kryžių, būtent ypatingomis malonėmis garsėjantį šv. Gertrūdos bažnyčioje esantį Kryžių. Apie šio kryžiaus istoriją, pamaldumo būdus ir teologinę tokio pamaldumo prasmę – skaitykite toliau.

 

parengė J. Grigonis