Marijonai Talkininkai


 

1913 m. Jurgis Matulaitis vienuolijos reikalais nukeliavo į JAV ir ten subūrė savo neseniai atkurtai ir atnaujintai vienuolijai pasauliečius bendradarbius, rėmėjus, jiems išleido pirmuosius įstatus. Tai buvo nauja Katalikų bažnyčioje mintis: į jos veiklą įtraukti sąmoningus, gerai pasirengusius pasauliečius.
Talkininkai savo malda, veikla ir finansine pagalba bendradarbiavo su Marijonų vienuolija, įsijungdami į jos vykdomus uždavinius, tuo prisidėdami prie didesnio vienuolijos veiklos veiksmingumo ir pačios Bažnyčios atsinaujinimo.
Patys turėjo galimybę praktikuoti mari-jonišką dvasingumą bei dalyvauti vie-nuolijos dvasinėmis gėrybėmis, tokiomis, kaip dalyvavimas maldų nuopelnuose už gyvuosius ir mirusius, specialiomis progomis skiriami atlaidai ir kita.

 

Marijonų Talkininkų įkūrimas Lietuvoje

Lietuvoje pagal vienuolijos dvasią, kurioje nuo pat įkūrimo buvo svarbi pareiga melstis už mirusius, Marijonai subūrė šv. Juozapo broliją, kuri meldėsi ir teikė kitokią įmanomą pagalbą mirusiesiems bei mirštantiesiems. Lietuvos tikintieji dėl krašto materialinės padėties sunkumo finansine pagalba reikšmingai įsijungti į vienuolijos darbus dar negalėjo, o plačiau prisidėti savo veikla neturėjo galimybės ir dėl to, kad buvo palyginus menkas tautos raštingumas bei išprusimas. Lietuvos marijonų provincija vykdė plačią šviečiamąją veiklą, įsteigdami savo gimnaziją, vesdami rekolekcijas ir ypač leisdami bei platindami katalikiškąją spaudą.

Mirus Palaimintajam, Talkininkų veikla Lietuvoje pamažu blėso, išsilaikydama tik lietuviškojoje Amerikos šv. Kazimiero Marijonų provincijoje. 1944 m. ji kun. Stanislovo Pelčinskio MIC buvo atnaujinta JAV šv. Stanislovo Kostkos Marijonų provincijoje, suvienydama pamaldumo į Dieviškąjį gailestingumą dvasioje pirmiausia lenkų, o vėliau – meksikiečių ir kitų JAV gyventojų tautybių tikinčiuosius. www.marian.org/association

Šis pamaldumas taip išplito, kad Amerikos Marijonų talkininkų centre Stokbridže esanti bažnyčiai yra suteiktas JAV nacionalinės Dieviškojo gailestingumo šventovės titulas. www.marian.org/divinemercy

 

Marijonai Talkininkai išplinta visame pasaulyje

Marijonų talkininkai – katalikai pasauliečiai, bendradarbiaujantys su Marijonų vienuolija www.marian.org  Kristaus siuntime apaštalauti. Marijonų talkininkų veikloje atsispindi Palaimintojo Jurgio Matulaičio troškimas telkti, dvasiškai ugdyti ir į Bažnyčios darbą burti savanorius pasauliečius.
Vienijama pamaldumo į Dieviškąjį gailestingumą pagal šv. Faustinos Kovalskos gautus apreiškimus, jo dvasioje bendradarbiaudama su Marijonų vienuolija, Talkininkų bendrija ypač nuo 1970 m. išplito po įvairias pasaulio šalis. Į ją įsijungė Dieviškąjį gailestingumą skleidžiančios tikinčiųjų bendrijos, kaip Eucharistiniai Dieviškojo gailestingumo apaštalai www.thedivinemercy.org, Dieviškojo gailestingumo pasekėjų Motinos brolija įsijungę į Marijonų veiklą, jie tampa Marijonų talkininkų bendrijos nariais. Todėl šiandien jų yra JAV, Meksikoje, Brazilijoje, Argentinoje, Filipinuose, Lenkijoje, Anglijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Portugalijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir daug kur kitur, iš viso – apie 2000 000 visame pasaulyje.
Bendrija tebeauga, o tai yra neabejotinas ženklas, kad ji yra reikalinga Bažnyčiai, naudinga patiems tikintiesiems, įsijungiantiems į bendrijos veiklą, o taip pat yra Dievo globojama ir laiminama, pagal žydų mokytojo Gamalielio žodžius, kad Dievo laiminama veikla auga ir plečiasi, o kuri tik iš žmonių – sunyksta (Apd 5,34-39).
Marijonų talkininkai stengiasi visokeriopai ugdyti žmonėse tikėjimą, maldingumą ir meilę Bažnyčiai; dalyvauja švietimo, auklėjimo ir sielovados darbe; padeda parapijų kunigams, katechetams, Caritas darbuotojams sielovados, auklėjimo ir gailestingumo veikloje. Lietuvoje Marijonų talkininkai susibūrė 1999 m. prie Kauno Marijonų  vienuolyno bei šv. Gertrūdos bažnyčios. Marijonų talkininkų tikslai ir uždaviniai:
didesnė Dievo garbė,
asmeninis tobulėjimas,
artimo meilės darbai,
parama Marijonų vienuolijos įstaigoms ir darbams,
pašaukimų į marijonus žadinimas ir globa.